- Rome, Fall '14

- Rome, Spring '14

- EU, Fall '13

- HBuffs

- Milan, Spring 2013

- Paris BIA, Spring 2013

- Siena, Spring 2012

- Milan, Spring 2012

- Siena, Spring 2011

- Barcelona, Spring 2010

- Rome, Fall 2009